KIN wybranyKonferencja Instytutów Naukowych Łodzi i Województwa Łódzkiego przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Łódź (KIN) została powołana w dniu 17 października 2014 roku. Do głównych zadań KIN należą popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń pomiędzy Instytutami oraz tworzenie właściwej atmosfery dla funkcjonowania Instytutów w Łodzi i województwie łódzkim.

 

 

 

Instytuty naukowe, które wchodzą w skład KIN zatrudniają blisko 600 pracowników naukowych, którzy w ostatnich 5 latach opublikowali ponad 1 760 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej. W tym samym czasie Rady Naukowe Instytutów nadały stopień doktora 70 naukowcom (otwartych jest 39 przewodów doktorskich). Wartość środków uzyskanych w latach 2009-2014 na prace badawcze prowadzone w Instytutach w ramach projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz innych źródeł zewnętrznych wyniosła prawie 300 mln zł.
Instytuty wchodzące w skład KIN uzyskały łącznie ok. 100 patentów krajowych i międzynarodowych.
Przewodniczącym KIN został wybrany prof. dr hab. Jarosław Dziadek, dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN.

KIN utworzyło 9 instytutów naukowych: 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (CBMiM PAN), Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski. CBMiM PAN prowadzi badania podstawowe z dziedziny chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie zaawansowanych materiałów nisko- oraz wysokocząsteczkowych. Centrum zatrudnia 100 pracowników naukowych w tym 34 profesorów (wliczając dr habilitowanych), 50 doktorów i 16 specjalistów, podzielonych na 26 zespołów badawczych funkcjonujących w ramach 5 Zakładów i 3 Samodzielnych Pracowni. Centrum nadało stopień doktora nauk chemicznych 32 osobom. W ciągu ostatnich 5 lat pracownicy CBMiM PAN opublikowali łącznie 357 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej oraz pozyskali środki w kwocie blisko 43 mln. zł. na realizację projektów badawczych. Placówka na przełomie minionych 5 lat uzyskała 26 patentów, w tym 1 europejski, w którym opracowano sposób i technologię otrzymania nanokompozytów polimerowych z nanowłóknistymi wzmocnieniami z polimeru z rozplątanymi makrocząsteczkami- EP2428597 A2. (www.cbmm.lodz.pl)

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN (ERCE PAN), Dyrektor: prof. dr hab. Maciej Zalewski. ERCE PAN zajmuje się eksperymentalnymi oraz teoretycznymi badaniami naukowymi w zakresie rozwoju ekohydrologii oraz wdrażaniu jej w celu odnowy zasobów wodnych w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO.W Centrum zatrudnionych jest 12 pracowników naukowych, 4 profesorów łącznie z doktorami habilitowanymi, oraz 8 doktorów. Na przełomie 2009-2014 roku pracownicy Centrum opublikowali 44 publikacje naukowe z listy filadelfijskiej oraz uzyskali ponad 10 mln zł środków na realizację projektów badawczych. Placówka uzyskała patent, w którym opracowano system regeneracji złoża w sekwencyjnym systemie sedymentacyjno-biofiltracyjnym, zapobiegające kolmatacji złoża i obniżaniu jego zdolności oczyszczania wód burzowych zasilających kaskadę zbiorników na rzece Sokołówce. Centrum wdrożyło 8 nowych technologii, jedną z najważniejszych było opracowanie i skonstruowanie barier denitryfikacyjnych dla redukcji wysokich koncentracji azotanów oraz bariery geochemicznej dla redukcji wysokich koncentracji fosforanów. O innowacyjności barier świadczy publikacja w Magazynie Parlamentu Europejskiego. Jednostka wydaje kwartalnik naukowy Ecohydrology & Hydrobiology, który powstał w 2000 roku z połączenia Polskiego Archiwum Hydrobiologii i Acta Hydrobiologia. (www.erce.unesco.lodz.pl)

Instytut Biologii Medycznej PAN (IBM PAN), Dyrektor: prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Przewodniczący KIN. IBM PAN prowadzi badania naukowe w zakresie nauk biomedycznych skupionych na wyjaśnieniu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej. W chwili obecnej IBM PAN zatrudnia 46 pracowników naukowych 13 profesorów – 4 profesorów zwyczajnych, 9 profesorów nadzwyczajnych, 20 pracowników ze stopniem doktora. W ciągu ostatnich 5 lat prace badawcze w Instytucie prowadzone były w 8 Pracowniach, oraz 2 Laboratoriach. Na przełomie 2009-2014 roku, pięciu pracowników naukowych Instytutu Biologii Medycznej PAN uzyskało stopień doktora, ponadto w ramach otwartych w IBM przewodach doktorskich trzem osobom nadano stopień doktora oraz otworzono jedenaście przewodów doktorskich. W ciągu minionych 5 lat Instytut pozyskał środki na realizację krajowych i zagranicznych projektów badawczych w kwocie wynoszącej ok. 51 mln zł. W latach 2009-2014 pracownicy Instytutu opublikowali 171 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej. Od 2010 roku IBM PAN zgłosił 16 wniosków patentowych, w tym 4 wnioski międzynarodowe. W ramach realizacji projektu InterMolMed w jednostce stworzono narzędzia bioinformatyczne do poszukiwania specyficznych inhibitorów wybranych białek enzymatycznych a badania te opublikowano w czasopiśmie J. Comput. Chemistry. Następnie opracowano nieradioaktywny test pozwalający na wysokoprzepustową selekcje skutecznych inhibitorów bakteryjnej Ligazy zależnej od NADH+. Zasada funkcjonowania testu została poddana ochronie patentowej (P 401 634). (www.ibmpan.pl)

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh), Dyrektor: dr hab. inż. Danuta Ciechańska. IBWCh zajmuje się prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywaniem ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie przetwarzania, modyfikacji i zastosowania biopolimerów, technik i technologii wytwarzania, przetwarzania i zastosowania włókien chemicznych i innych materiałów polimerowych oraz produktów pokrewnych, a także technik i technologii związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i oceną jakościową wyrobów przemysłu celulozowo-papierniczego i branż pokrewnych Instytut zatrudnia. Instytut zatrudnia 17 pracowników naukowych w tym z tytułem profesora zwyczajnego, stopniem doktora habilitowanego oraz doktora, prace badawcze realizowane są w 16 pracowniach. Pracownicy Instytutu w przeciągu 5 lat opublikowali 58 publikacji z listy filadelfijskiej. W ciągu ostatnich 5 lat uzyskano 18,7 mln zł na realizację projektów badawczych, uzyskano 19 patentów oraz wdrożono 4 nowe technologie. Jednym z najważniejszych wdrożeń jest „Opatrunek hemostatyczny warstwowy TROMBOGUARD”, stanowiący specjalistyczny rodzimy opatrunek przeznaczony dla polskich służb mundurowych oraz jednostek medycznych udzielających pierwszej pomocy. (ww.ibwch.lodz.pl)

Instytut Centrum Zdrowia Matki w Łodzi (ICZMP), Dyrektor: prof. dr hab. n.med. Maciej Banach. ICZMP w Łodzi jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce, która złożona jest z części: Ginekologiczno-Położniczej oraz Pediatrycznej. Placówka jest ośrodkiem referencyjnym perinatologicznym, ginekologicznym i pediatrycznym. Ze względu na swój wielodyscyplinarny charakter, zapewnia wszechstronną opiekę nad kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, chorobami serca, czy infekcjami. W Instytucie diagnozowane i leczone są najtrudniejsze przypadki patologii ginekologicznych. ICZMP zatrudnia 48 pracowników naukowych, w tym 34 profesorów i doktorów habilitowanych. Pracownicy Instytutu opublikowali w latach 2010-2014 opublikowali 375 publikacji z listy filadelfijskiej. w 2010 roku ICZMP zdobył złoty Medal INPEX za Przyrząd do Pomiaru ciśnienia śródbrzusznego noworodków z wrodzonymi wadami powłok brzusznych na 25 Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INPEX, w Pensylwanii, USA. (www.iczmp.edu.pl)

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP), Dyrektor: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński. Instytut jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy. Celem placówki jest zapewnienie najwyższej jakości rozwiązań prowadzących do stworzenia lepszych warunków życia i pracy. IMP to wiodący w kraju ośrodek szkolenia kadr specjalistów w dziedzinie medycyny pracy. W Instytucie zatrudnionych jest 98 pracowników naukowych, w tym: 30 samodzielnych pracowników nauki (prof. i dr hab.). Prace w jednostce prowadzone są w ramach 15 grup badawczych. Instytut posiada prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych oraz doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu. Jakość badań prowadzonych w Instytucie potwierdzają uzyskane i systematycznie rozszerzane akredytacje na określone rodzaje badań i wzorcowań. Laboratoria IMP posiadają akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji oraz spełniają wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice – GMP) i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice – GLP). Od wielu lat IMP utrzymuje współpracę naukową z placówkami o podobnym profilu w kraju i za granicą, a także z wieloma organizacjami o charakterze międzynarodowym, m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization – WHO), Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization – ILO) oraz z Międzynarodową Komisją Zdrowia Pracujących (International Commission on Occupational Health – ICOH). Łącznie wartość pozyskanych środków w przeciągu 5 lat w ramach projektów badawczych, to ok. 30 mln. zł. W latach 2010-2014 pracownicy IMP opublikowali 514 artykułów. IMP jest odpowiedzialny za wdrażanie praktycznych rozwiązań w zakresie oceny zagrożeń zdrowia w miejscu pracy, wprowadzanie systemów monitorowania pracowników i rozwój metodologii oceny czynników szkodliwych. Przybliżona wartość podpisanych umów na wykonanie ekspertyz i prac wdrożeniowych w latach 2013-2014 wyniosła ok. 3.600.000 zł. (www.imp.lodz.pl)

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (IO), Dyrektor: prof. dr hab. Franciszek Adamicki. Instytut jest ośrodkiem badawczym, w skład, którego wchodzą cztery działy: sadownictwo, warzywnictwo i rośliny ozdobne z siedziba w Skierniewicach, oraz dział pszczelnictwa mieszczący się w Puławach. Działalność Instytutu stanowią zagadnienia związane z produkcja ogrodniczą, począwszy od badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych, poprzez biotechnologię, genetykę i hodowle twórczą roślin ogrodniczych. W Instytucie zatrudnionych jest 171 pracowników naukowych w tym 18 profesorów zwyczajnych, 24 profesorów nadzwyczajnych oraz 74 doktorów. Od 2009 roku 27 osób uzyskało stopień naukowy doktora. Na przełomie 2009-2013 roku Instytut pozyskał w ramach projektów badawczych środki w kwocie powyżej 86 mln zł. Pracownicy Instytutu opublikowali łącznie w latach 2009-2014 publikacje naukowe w liczbie 247 artykułów, uzyskano również 29 patentów. W Instytucie Ogrodnictwa działa 12 Zakładów Badawczych i 1 Samodzielna Pracownia. Zakłady Badawcze podzielone są na Pracownie, których łącznie jest 29. Działają również dwa laboratoria: Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich i Laboratorium Analiz Chemicznych. Do najważniejszych osiągnięć naukowych Instytutu należy zaliczyć wykrycie nowych gatunków bakterii tumorogennych – Rhizobium skierniewicense i R. nepotum oraz badania nad bioróżnorodnością bakteryjnych patogenów roślin. (www.inhort.pl)

Instytut Włókiennictwa (IW), Dyrektor: dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW posiada sześć laboratoriów realizujących szeroki spektrum badań w zakresie analiz chemicznych i instrumentalnych, badań ekologiczności wyrobów, badań właściwości fizyko-mechanicznych, użytkowych i fizjologicznych, surowców i wyrobów włókienniczych o przeznaczeniu tradycyjnym i specjalnym oraz 4 Zakłady Naukowe specjalizujące się w interdyscyplinarnych badaniach w obszarze inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, mikro-  i nanotechnologii, chemii włókienniczej oraz technologii włókienniczych IW na chwilę obecną zatrudnia 54 pracowników naukowych. Na przełomie 5 lat 6 osób uzyskało stopień doktora. Instytut w ramach projektów badawczych pozyskał środki w kwocie blisko 52, 5 mln zł, opublikowano 67 publikacji z listy filadelfijskiej, uzyskano 20 patentów i wdrożono 6 nowych technologii. (www.iw.lodz.pl)

Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (IAiE PAN), Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Maik. Ośrodek ma charakter interdyscyplinarny, jego pracownikami oprócz archeologów są historycy i etnolodzy. Centrala IAiE PAN mieści się w Warszawie, w Łodzi znajdują się dwa zespoły badawcza: Zespół Badań Dawnego Uzbrojenia, oraz Zespół Badań nad Dawnym Włókiennictwem. W ośrodku łódzkim jest zatrudnionych 10 pracowników naukowych, w tym 3 profesorów zwyczajnych (w tym 1 na ½ etatu), 3 doktorów (adiunktów), 1 asystent (kończy rozprawę doktorską), 3 pracowników naukowo-technicznych. Instytut ma Studium Doktoranckie w Warszawie, w ramach którego 6 słuchaczy przygotowuje doktoraty pod opieką łódzkich profesorów. W ostatnich 5 latach obroniono w Łodzi 2 doktoraty. Środki pozyskiwane w ramach projektów badawczych w ciągu ostatnich 5 lat stanowią 3 granty NCN łącznie na kwotę 441 651,00 zł. W ostatnich 5 latach pracownicy ośrodka łódzkiego nie opublikowali żadnych publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej (wcześniej 2 artykuły w czasopismach z nauk ścisłych). Na liście filadelfijskiej jest tylko kilka czasopism archeologicznych, głównie amerykańskich, które rzadko zajmują się problematyką europejską, a zwłaszcza środkowoeuropejską. Natomiast w Europie, w naukach humanistycznych wysoko cenione są czasopisma znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), pełniące dla humanistyki podobną rolę, jak czasopisma z bazy Journal Citation Reports dla nauk przyrodniczych i ścisłych. W ciągu ostatnich 5 latach w czasopismach z listy ERIH pracownicy łódzkiego ośrodka opublikowali 17 artykułów. (www.iaepan.edu.pl)